زمان مصرف خوراک طیور

By |مقالات جوجه کشی|

زمان مصرف خوراک طیور در صورتی که خوراک مرغ های مادر در ساعات اولیه صبح توزیع شود