خصوصیات جیره

By |مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

خصوصیات جیره مسلمه، مهمترین بخش تغذیه مرغ های مادر گوشتی است اما این خصوصیت همیشه ...