مشکلات جوجه کشی | عوامل موثر بر جوجه کشی موفق

By |مقالات جوجه کشی|

ر طول فرایند جوجه کشی و پس از آن ممکن است مشکلاتی برای تخم ها پیش آید و یا جوجه ها دارای برخی نارسایی ها باشند.