شناسایی و حذف جوجه های وازده

By |مرغ|

شناسایی و حذف جوجه های وازده : بعد از ورود گله جوان به سالن های تولید، شناسایی و حذف جوجه های وازده می باشد. جوجه یا نیمچه وازده به دلیل ضعیف بودن مستعد بیماری می باشند، لذا حذف این دسته از مرغ ها امکان شیوع بیماری را در سالن کاهش می دهد. جوجه یا نیمچه وازده عمدتاً لاغر، کم رمق و دارای نقص بدنی می باشند که بهترین موقع حذف این [...]