تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

تنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگذار (تغذیه مرحله ای) در تغذیه مرغ های بومی، برای دستیابی به راندمان تولید بهینه، باید تغذیه مرغ ها متناسب با نیاز غذایی آنها باشد. نیازهای غذایی مرغ ها تحت تاثیر وزن بدن، میزان تولید و خصوصیات مواد مغذی جیره قرار دارد. با توجه به این عوامل، میتوان مقدار مواد .   مغذی مصرفی را بر اساس میزان نیاز پرنده تنظیم و کنترل نمود. [...]

تغذیه دوره پرورش جوجه بومی – بخش دوم

By |آموزش جوجه‌کشی, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

جیره رشد ادامه مقاله تغذیه دوره پرورش جوجه بومی - بخش اول : بعد از رسیدن گله به میانگین وزن ۴۰۰ جیره رشد جایگزین جیره رشد می شود. جیرہ پایانی دارای حدود ۱۸ درصد پروتئین و نسبت به دو جیره قبلی تراکم اسیدهای آمینه کمتری دارند. این جیره را میتوان تا سن ۱۲ هفتگی ادامه داد. پرورش دهندگان جوجه بومی چون نیمچه ها را حداکثر تا سن سه ماهگی به [...]