کاهش هزینه های جیره غذایی

By |مقالات جوجه کشی|

کاهش هزینه های جیره غذایی پرورش دهندگان مرغ مادر اغلب مجبور به تغییر ترکیبات جیره جهت بهبود وضعیت...