مصرف خوراکی نیمچه های جوان با عرض سر و وزن های مختلف

By |مقالات جوجه کشی|

پرنده های کوچکتر ۵۳ گرم، پرنده های متوسط ۷۸ گرم و پرنده های سنگین ...