تغذیه دوره پرورش جوجه بومی – بخش دوم

By |آموزش جوجه‌کشی, گوناگون, مقالات جوجه کشی|

جیره رشد ادامه مقاله تغذیه دوره پرورش جوجه بومی - بخش اول : بعد از رسیدن گله به میانگین وزن ۴۰۰ جیره رشد جایگزین جیره رشد می شود. جیرہ پایانی دارای حدود ۱۸ درصد پروتئین و نسبت به دو جیره قبلی تراکم اسیدهای آمینه کمتری دارند. این جیره را میتوان تا سن ۱۲ هفتگی ادامه داد. پرورش دهندگان جوجه بومی چون نیمچه ها را حداکثر تا سن سه ماهگی به [...]