تلقیح مصنوعی و ارزیابی منی

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

در اغلب موارد تلقیح مصنوعی و ارزیابی منی در اغلب موارد تلقیح مصنوعی به صورت تجاری برای مرغ های مادر