جوجه کشی از مرغ بومی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

جوجه کشی از مرغ بومی - بخش اول - در گذشته ازدیاد نسل در مرغ های بومی صرفاً از طریق طبیعی و با استفاده از مرغ های کرج صورت می گرفت. اما در حال حاضر در واحدهای روستایی (با ظرفیت های مختلف) می توان از دستگاه های جوجه کشی برای تولید جوجه بومی یک روزه از تخم - مرغ های نطفه دار استفاده نمود. شرکت های مختلفی در داخل و خارج [...]