تمییز کردن گله های مرغ مادر گوشتی

By |مقالات جوجه کشی|

مراحل تمیز کردن  مکان گله های مرغ مادر پس از حذف نیمچه ها یا گله مرغ مادر به ترتیب تمیز کردن...