استفاده عملی از تلقیح مصنوعی

By |مقالات جوجه کشی|

تلقیح مصنوعی در پرنده ها آمار جهانی نشان می دهد که فقط در حدود ۰/۵ درصد از مرغ های مادر گوشتی که در