تغذیه مرغ مادر گوشتی

By |مقالات جوجه کشی|

در روز تغذیه جبرانی مدت زمانی که پرنده ها به خوراک دسترسی دارند افزایش می یابد...