تغذیه جوجه خروس های نابالغ

By |مقالات جوجه کشی|

خروس های نابالغ می توانند همراه با مرغها با پرورش یابند اما در هر دو حالت آنها تقریبا جیره های آغازین و رشد...