تخم نطفه دار مناسب جهت جوجه کشی از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

By |مقالات جوجه کشی|

همان گونه که می توان حدس زد مهمترین نکته درباره یک تخم نطفه دار