اثر سطح تغذیه بر روی تخمک گذاری

By |مقالات جوجه کشی|

متاسفانه گاهاً در مرغ مادر گوشتی صفت بسیار نامطلوب رها شدن چندین تخمک به طور همزمان مشاهده