تخمک گذاری پرندگان

By |مقالات جوجه کشی|

تخمک گذاری  در شرایط ایده ال، یک مرغ مادر گوشتی چرخه تخمگذاری مداوم و با حداقل روزهای توقف در