اصول پایه تحریک نوری پرندها

By |مقالات جوجه کشی|

تحریک نوری پرندها پرنده ها بدلیل تأثیر محرک نور بر هیپوتالاموس در مغز، بین شب و روز تمایز قائل میشوند. انرژی نوری به واسطه