توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی – بخش دوم پرورش مرغ های مولد

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

تجهیزات مورد نیاز پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها ادامه بخش اول مقاله - پرورش مرغ های مولد : دانخوری و آبخوری جزء مهمترین تجهیزات پرورش مرغ بومی محسوب می شود. با توجه به اهمیت تامین مطلوب آب و خوراک بر عملکرد مرغها، محاسبه میزان دانخوری و آبخوری مهمترین تجهیزات مورد نیاز در پرورش مرغ بومی حایز اهمیت است. در شرایط روستایی از دانخوری و آبخوری دستی استفاده می [...]