لارنگو تراکئیت عفونی

By |مقالات جوجه کشی|

عامل بیماری ویروس قابل جدا شدن است که در مرغ با ویژگی های مشخص دیده می شود، گرچه قرقاول نیز ممکن است ...