معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش سوم

By |مرغ, مقالات پرورش و نگهداری پرندگان|

ترکیبات آلدئیدی ادامه مقاله معرفی انواع بیماری های مرغ بومی – بخش دوم : دومین گروه مهم تشکیل دهنده ترکیبات ضدعفونی کننده ها ترکیبات آلدئیدی نظیر فرمالدئیدو گلوتارآلدئید میباشد. این ترکیبات بر روی طیف وسیعی از عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی موثر است. این ترکیبات با اختلال در سنتز DNA و RNA مانع رشد و تکثیر میکروارگانیسمها می شوند. اثر میکروب کشی ترکیبات آلدئیدی با ترکیبات چهار تایی آمونیوم تشدلیل [...]