برونشیت عفونی

By |مقالات جوجه کشی|

بیماری برونشیت عفونی برونشیت عفونی یکی از بیماریهای حاد بسیار واگیر دار تنفسی است، که عامل آن یک ویروس قابل جدا شدن است.