برنامه های نوری برای خروسها

By |مقالات جوجه کشی|

برنامه نوری خروس ها اگر خروسها و نیمچه ها باهم پرورش پیدا کنند معمولا برنامه های نوری مرغها...