باروری در جنس ماده

By |مرغ, مقالات جوجه کشی|

باروری در جنس ماده اگر اسپرم در غدد ذخیرهٔ اسپرم موجود و مرغ تخمکگذاری طبیعی داشته باشد، تخم مرغ...