ایمنی زیستی پرندگان

By |مقالات جوجه کشی|

ایمنی زیستی یک روش عمومی برای کاهش احتمال ورود عوامل آلودگی با تماس آنها با مرغ مادر است...