انواع نژاد مرغ مادر گوشتی

By |مقالات جوجه کشی|

در ابتدا نژادهای متنوع زیادی برای تولید سویه های گوشتی در صنعت نوپای جوجهٔ گوشتی مورد استفاده قرار گرفت.