راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی

By |مقالات جوجه کشی|

راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی تمیزکردن ماشین جوجه کشی: تمیزکردن ماشین جوجه کشی راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی : حرارت و رطوبت مناسب در ماشین جوجه کشی، محیط مناسبی برای رشد میکروب ها است. دستورهای بهداشتی به طور کامل، رعایت نشود، عاملهای بیماریزا به آسانی رشد میکنند و باعث آلودگی می شوند. در نتیجه، خسارت زیادی به بار می آورند. قسمت های جداشدنی دستگاه جوجه کشی و صفحات آلوده باید [...]