در مورد پرنده قو

By |آموزش جوجه‌کشی, مقالات جوجه کشی|

در مورد پرنده قو در مورد پرنده قو | قو یکی از پرندگان بزرگ میباشد که بر روی آب زندگی میکند که بسیار نزدیک به اردک ها و غاز ها میباشد، قو بال های فوق العاده قوی دارد که گفته میشود گاهاً ظربات مرگباری را نیز با آنها وارد میکند البته قو یک حیوان آرام میباشد و فقط زمانی که احساس خطر نماید اقدام به دفاع از خود خواهد نمود. [...]