عفونت استافیلو کو کوس در پرندگان

By |مقالات جوجه کشی|

استافیلوکوکوس اورئوس مهمترین گونه ای است که می تواند ظاهرا به عنوان عامل آلوده کننده فرصت طلب...