واکسن های طیور واکسن پاستورلوز طیور

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسن های طیور واکسن پاستورلوز طیور ( وبایی مرغان ) واکسن های طیور واکسن پاستورلوز طیور : واکسن پاستور لوز طیور بر اساس دستورالعمل OIE بصورت سوسپانسیون کشته، ساخته و کنترل می شود. این واکسن برای ایمن سازی فعال علیه و بای مرغان در ماکیان ، بوقلمون ، اردک و غازاستفاده می شود. دز و نحوه مصرف : به مقدار ۱ میلی لیتر برای طیور بالغ و ۰/۵ میلی لیتر برای [...]

واکسیناسیون مرغ از طریق آب آشامیدنی

By |آموزش جوجه‌کشی, مرغ, مقالات جوجه کشی|

واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی واکسیناسیون مرغ از طریق آب آشامیدنی : واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی یکی از مناسبترین راه های تجویز واکسن های زنده است . این روش می تواند آسانتر از سایر روش ها تلقی شود. اما به منظور اجتناب از کاهش توانایی واکسن که هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد و اکسیناتور باید توجه کامل به تمام شیوه های آماده سازی و تجویز واکسن، مبذول دارد. [...]