ضدعفونی کردن شترمرغ

By |آموزش جوجه‌کشی, شترمرغ, مقالات جوجه کشی|

ضدعفونی کردن شترمرغ ضدعفونی کردن شترمرغ  ضد عفونی این کار پس از تخلیه سالن از جوجه شترمرغ های سه ماه ویا هنگام ورود جوجه شترمرغ باید انجام می شود. بعد از تخلیه پرندگان تمام وسایل فرعی، متحرک و قابل باز کردن برای شستشو و ضدعفونی به خارج از سالن منتقل می شوند بستر به وسیله اسپری، مرطوب و در ۲ تا ۳ کپه جمع آوری می شود و داخل سالن [...]