آرتریت ویروسی

By |1397/8/21 12:58:5326ام اسفند, 1396|مقالات جوجه کشی|

 ( عفونت رئوویروس، تنوسینویت) با این بیماری توسط رئوویروس ایجاد می شود، رئوویروس به استثنای زمانی که به صورت جانبی منتقل می شود...