آرتریت ویروسی

By |مقالات جوجه کشی|

 ( عفونت رئوویروس، تنوسینویت) با این بیماری توسط رئوویروس ایجاد می شود، رئوویروس به استثنای زمانی که به صورت جانبی منتقل می شود...