کنترل چرب مرغ شمالی

ادمین
گوشت مرغ و چربی

کنترل چرب مرغ شمالی

مهمترین اقدام در کنترل جرب مرغ شمالی جلوگیری از هجوم مجدد آنها است، اگر یک پرنده به طور کامل درمان نشود، چون جربها، حتی در شرایط بسیار بد تا بیش از ۲۰ روز زنده میمانند، کانونی برای آلودگی مجدد گله خواهند بود. پس از گذشت ۱۰ روز از استفاده از آفت کش، باید پرنده ها در نقاط مختلف آشیانه مورد بازرسی قرار گیرند، اگر جرب مشاهده شد درمان باید تکرار شود.

اگر آلودگی بسیار بالا باشد، مانند حالاتی که بعضا در مرغهایی که در قفس پرورش مییابند مشاهده میشود، لازم است کلیه پرنده ها به صورت انفرادی وارد حوضچه محتوی آفت کش شوند.

متناوبه جربها در تعداد بسیار زیاد بدن مرغ را ترک مینمایند که در اینگونه موارد به وضوح بر روی لانه ها و تخم مرغ مشاهده میشوند. وقتی که جرب بدن مرغ را ترک می کنند احتمال آلودگی سایر گله ها به خصوص از طریق تخم مرغ، شانه آن و گاریهای حمل تخم مرغ افزایش مییابد.

دوانی و کوور کرز در ایستگاه پژوهشی دانشگاه تکزاس از فعالترین گروه هایی هستند که بر روی برنامه های کنترل جرب تحقیق نموده اند، این محققین معتقدند که تجهیزات مورد استفاده در مزارع مرغ مادر باید با متیل برومین” که معمولا برای گاز دادن غلات استفاده میشود گاز داده شوند.

استفاده دقیق از متیل برومین، در فضای کاملا کنترل شده، به میزان ۳۲ گرم برای هر متر مکعب در مدت ۲۶ ساعت موجب از بین رفتن و کشته شدن جرب مرغ شمالی بر روی تجهیزات پرورش مرغ مادر به طور ۱۰۰ درصد میشود. (توجه : متیل برومین فقط توسط افرادی که مجوز مربوطه را دارند باید مورد استفاده قرار گیرد ).. مگس ها : مدیریت کرد، کلید کنترل مگس در آشیانه های پرورش مرغ مادر میباشد.

مگس ها مشکل عمده آشیانه مرغ های مادری است که در قفس پرورش مییابند اما در آشیانه هایی که قسمتی از بستر به صورت نردهای است نیز این مشکل وجود دارد. مگس ها تمام مدت زندگی خود را روی بدن پرنده زنده سپری نمیکنند بلکه در داخل کود تخمگذاری نموده و تخم آنها تبدیل به شفیره میشود و در این رابطه رطوبت کود بسیار اهمیت دارد.

اصولا چهار روش برای کنترل مگس وجود دارد که عبارتند از اسپری حشره کشهای متداول، دانه های ریز آلوده به عنوان طعمه برای مگس، مصرف لاروکشهای سیستمیک یا کنترل بیولوژیکی از طریق تکثیر تخم زنبورهای  مدیریت بهداشت لارو کمک می کنند. تخمگذاری در داخل کودی که حاوی تعداد زیادی انگل لارو مهاجم است سیستم کنترل بیولوژیکی بسیار مؤثری میباشد.

این انگل های لارو که معمولا گونههای خاصی از زنبورهای وحشی هستند در حال حاضر به صورت تجارتی در دسترس میباشند. میزان تأثیر برنامه کنترل مگس را با استفاده از نوارهای چسبنده که بال مگس به آن می چسبد و شمارش مگسها و یا به طریق سادهتر با مشاهده بقایای مگس ( که مواد دفعی و مواد استفراقی از مگس هستند ) روی دسته کارتهای سفید که به طور هفتگی در ۰ تا ۹ قسمت از آشیانه مرغ مادر نصب میشوند میتوان بررسی نمود.

ککها : گاها ککنها موجب بروز مشکلاتی در آشیانه مرغهای مادر بالغ میشوند بطوریکه کار گرها از گزیده شدن دست خود هنگام جمع آوری تخم مرغ شکایت دارند چون ککها معمولا میزبان اختصاصی نداشته و مرتبا به دنبال محل جدیدی برای لانه گزینی میباشند. کنترل کک در ارتباط با مدیریت منظم لانه های تخمگذاری است، که شامل تعویض بستر داخل لانه و در صورت لزوم اسپری ۱۲۰ هزارم درصدی پر مترین یا حشره کشهای مشابه به صورت ماهیانه در لانه تخمگذاری خالی میباشد.

حشره کش هایی که برای داخل لانه ها استفاده میشوند به صورت پودر بوده و تأثیر بسیار خوبی در دراز مدت برای کنترل کک دارند. سوسک تیره : سوسک تیره به نامهای کرم کوچک آرد یا سوسک بستر معروف میباشد که در بسیاری از آشیانه های پرورش مرغ مادر به خصوص در مناطق گرمسیر مشکل زا میباشد. این سوسک به اندازه ۲ میلی متر به سادگی در هنگام حرکت بر روی بستر و بر روی دان ریخته شده بر روی بستر که محل رشد آنها میباشد قابل مشاهده است.

سوسکها و لاروها میتوانند ناقل سالمونلا، اشرشیاکولی، آسپرژیلوس، استرپتوکوکس و مارک لوکوز ویروسی باشند. در حالت تهاجم وسیع سوسکها به داخل مواد ساختمانی آشیانه میروند، و به ویژه موجب تخریب مواد عایق کننده آشیانه میشوند. به دلیل اینکه به داخل شکاف و ترکهای ساختمان رخنه می کنند پاک سازی و ریشه کنی آنها بسیار مشکل است.

چرخه زندگی آنها از تخم تا سوسک بالغ بسته به دمای محیط 60 روز طول می کشد و سوسک بالغ تا بیش از یک سال زنده میماند. میزان تولید مثل آنها در دمای ۲۰ تا ۳۸ درجه سانتی گراد بسیار بالا است. خارج از این دما تخمگذاری آنها اندک و در دمای پائین تر از ۰ درجه سانتی گراد اغلب مراحل توسعه چرخه زندگی آنها متوقف میشود.

اگر رطوبت بستر ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد تعداد بیشتری سوسک بالغ و لارو بر روی بسترمدیریت بهداشت لارو کمک می کنند. تخمگذاری در داخل کودی که حاوی تعداد زیادی انگل لارو مهاجم است سیستم کنترل بیولوژیکی بسیار مؤثری میباشد. این انگل های لارو که معمولا گونه های خاصی از زنبورهای وحشی هستند در حال حاضر به صورت تجارتی در دسترس میباشند.

میزان تأثیر برنامه کنترل مگس را با استفاده از نوارهای چسبنده که بال مگس به آن می چسبد و شمارش مگسها و یا به طریق سادهتر با مشاهده بقایای مگس ( که مواد دفعی و مواد استفراقی از مگس هستند ) روی دسته کارتهای سفید که به طور هفتگی در ۰ تا ۹ قسمت از آشیانه مرغ مادر نصب میشوند میتوان بررسی نمود.

ککها : گاها ککنها موجب بروز مشکلاتی در آشیانه مرغهای مادر بالغ میشوند بطوریکه کار گرها از گزیده شدن دست خود هنگام جمع آوری تخم مرغ شکایت دارند چون ککها معمولا میزبان اختصاصی نداشته و مرتبا به دنبال محل جدیدی برای لانه گزینی میباشند.

کنترل کک در ارتباط با مدیریت منظم لانه های تخمگذاری است، که شامل تعویض بستر داخل لانه و در صورت لزوم اسپری ۱۲۰ هزارم درصدی پر مترین یا حشره کشهای مشابه به صورت ماهیانه در لانه تخمگذاری خالی میباشد. حشره کش هایی که برای داخل لانه ها استفاده میشوند به صورت پودر بوده و تأثیر بسیار خوبی در دراز مدت برای کنترل کک دارند.

سوسک تیره : سوسک تیره به نامهای کرم کوچک آرد یا سوسک بستر معروف میباشد که در بسیاری از آشیانه های پرورش مرغ مادر به خصوص در مناطق گرمسیر مشکل زا میباشد. این سوسک به اندازه ۲ میلی متر به سادگی در هنگام حرکت بر روی بستر و بر روی دان ریخته شده بر روی بستر که محل رشد آنها میباشد قابل مشاهده است.

سوسکها و لاروها میتوانند ناقل سالمونلا، اشرشیاکولی، آسپرژیلوس، استرپتوکوکس و مارک لوکوز ویروسی باشند. در حالت تهاجم وسیع سوسکها به داخل مواد ساختمانی آشیانه میروند، و به ویژه موجب تخریب مواد عایق کننده آشیانه میشوند. به دلیل اینکه به داخل شکاف و ترکهای ساختمان رخنه می کنند پاک سازی و ریشه کنی آنها بسیار مشکل است. چرخه زندگی آنها از تخم تا سوسک بالغ بسته به دمای محیط 60 روز طول می کشد و سوسک بالغ تا بیش از یک سال زنده میماند.

میزان تولید مثل آنها در دمای ۲۰ تا ۳۸ درجه سانتی گراد بسیار بالا است. خارج از این دما تخمگذاری آنها اندک و در دمای پائین تر از ۰ درجه سانتی گراد اغلب مراحل توسعه چرخه زندگی آنها متوقف میشود. اگر رطوبت بستر ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد تعداد بیشتری سوسک بالغ و لارو بر روی بستر

مدیریت بهداشت لارو کمک می کنند. تخمگذاری در داخل کودی که حاوی تعداد زیادی انگل لارو مهاجم است سیستم کنترل بیولوژیکی بسیار مؤثری میباشد. این انگل های لارو که معمولا گونههای خاصی از زنبورهای وحشی هستند در حال حاضر به صورت تجارتی در دسترس میباشند.

میزان تأثیر برنامه کنترل مگس را با استفاده از نوارهای چسبنده که بال مگس به آن می چسبد و شمارش مگسها و یا به طریق سادهتر با مشاهده بقایای مگس ( که مواد دفعی و مواد استفراقی از مگس هستند ) روی دسته کارتهای سفید که به طور هفتگی در ۰ تا ۹ قسمت از آشیانه مرغ مادر نصب میشوند میتوان بررسی نمود. ککها : گاها ککنها موجب بروز مشکلاتی در آشیانه مرغهای مادر بالغ میشوند بطوریکه کار گرها از گزیده شدن دست خود هنگام جمع آوری تخم مرغ شکایت دارند چون ککها معمولا میزبان اختصاصی نداشته و مرتبا به دنبال محل جدیدی برای لانه گزینی میباشند.

کنترل کک در ارتباط با مدیریت منظم لانههای تخمگذاری است، که شامل تعویض بستر داخل لانه و در صورت لزوم اسپری ۱۲۰ هزارم درصدی پر مترین یا حشره کشهای مشابه به صورت ماهیانه در لانه تخمگذاری خالی میباشد. حشره کش هایی که برای داخل لانهها استفاده میشوند به صورت پودر بوده و تأثیر بسیار خوبی در دراز مدت برای کنترل کک دارند.

سوسک تیره : سوسک تیره به نامهای کرم کوچک آرد یا سوسک بستر معروف میباشد که در بسیاری از آشیانههای پرورش مرغ مادر به خصوص در مناطق گرمسیر مشکل زا میباشد. این سوسک به اندازه ۲ میلی متر به سادگی در هنگام حرکت بر روی بستر و بر روی دان ریخته شده بر روی بستر که محل رشد آنها میباشد قابل مشاهده است.

سوسکها و لاروها میتوانند ناقل سالمونلا، اشرشیاکولی، آسپرژیلوس، استرپتوکوکس و مارک لوکوز ویروسی باشند. در حالت تهاجم وسیع سوسکها به داخل مواد ساختمانی آشیانه میروند، و به ویژه موجب تخریب مواد عایق کننده آشیانه میشوند. به دلیل اینکه به داخل شکاف و ترکهای ساختمان رخنه می کنند پاک سازی و ریشه کنی آنها بسیار مشکل است.

چرخه زندگی آنها از تخم تا سوسک بالغ بسته به دمای محیط 60 روز طول می کشد و سوسک بالغ تا بیش از یک سال زنده میماند. میزان تولید مثل آنها در دمای ۲۰ تا ۳۸ درجه سانتی گراد بسیار بالا است. خارج از این دما تخمگذاری آنها اندک و در دمای پائین تر از ۰ درجه سانتی گراد اغلب مراحل توسعه چرخه زندگی آنها متوقف میشود.

دسته بندی مقالات جوجه کشی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
80+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
300+ مطالب وبلاگ

تماس با ما

دفتر مرکزی فروش دفتر مرکزی فروش

04432341796 / 04432346612 / 04432379188

کارشناسان رسمی فروش

مهندس محمودی : 09143403463

مهندس عرفان اسکندری : 09143883380

مهندس علیزاده : 09144473924

مهندس حنیفه : 09125547229

کارشناس فروش دستگاه جوجه کشی 5000 به بالا :

مهندس قصابی : 09126342262

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت