کاهش هزینه های جیره غذایی

پرورش دهندگان مرغ مادر اغلب مجبور به تغییر ترکیبات جیره جهت بهبود وضعیت آن و یا به حداقل رساندن قیمت هستند. هیچ منبع علمی معتبری وجود ندارد که بیانگر اثر منفی تغییر مرتب ترکیبات  مواد خوراکی بر عملکرد مرغ های مادر باشد. با وجود این، اغلب مدیران کارآمد قادر به تشخیص چنین تغییراتی از طریق عواملی همچون میزان مصرف آب، وضعیت کود، مدت زمان مصرف خوراکی و غیره هستند.

صرفنظر از جنبه علمی، تنظیم جیره ها براساس حداقل قیمت به صورت منظم ( همانند آنچه در جوجه گوشتی مشاهده می شود ) در عمل صورت نمی گیرد. بلکه از یک جیره ثابت استفاده میشود یا تغییر تدریجی مواد خوراکی در دراز مدت صورت می گیرد.

بدون شک چنین جیره هایی گرانتر از جیره های تنظیم شده بر اساس حداقل قیمت خواهند بود با این حال، این شرایط به وسیله اغلب مدیران مرغ مادر اعمال می شود.

 

جیره غذایی مرغ ها

جیره غذایی مرغ ها

به ویژه برای لاین های خالص و گله های اجداد چنین انگاشته می شود که جیره های ثابت در مقایسه با واکنش پرنده در برابر تغییرات جیره مطمئن تر هستند.

حتی در جیره های ثابت هم، توصیه هایی در رابطه با حداکثر مقدار قابل استفاده از مواد خوراکی خاص وجود دارد. این گونه محدودیت ها به دلیل اثر آنها بر قوام مدفوع، پس مانده خوراک، تغییرات بافت جیره و غیره می باشد که ممکن است بر عملکرد مرغ های مادر تأثیر بگذارد. محدودیت های استفاده از مواد خوراکی در جیره مرغ های مادر را نشان میدهد. 

برنامه های تغذیه ای برای نیمچه های در حال رشد و جوجه خروسها

خوراک حدود ۵۰ درصد از هزینه مرغ های مادر در آشیانه تخمگذاری را تشکیل میدهد. لذا بازده خوراکی در این دوره باید در حد مطلوب نگه داشته شود. با این حال بدلیل اینکه هر گونه نقص در دوره پرورش باید در ابتدای دوره تخمگذاری اصلاح شود، لذا تغذیه کافی و بهینه در این دوره ضروری است. اغلب مدیران با این موضوع موافق اند که اصلاح وزن بدن یا یکنواختی آن قبل از بلوغ در آشیانه تخمگذاری بسیار مشکل است.