نظافت دستگاه جوجه کشی

ضدعفونی کردن دستگاه جوجه کشی

آلودگی و عفونتی که در زمان هچ جوجه ها از تخم ها خارج می شود ، منجر به تلف شدن تخم های نطفه دار در دوره های بعدی جوجه کشی می شود. همچنین به دلیل شرایط دما و رطوبت ، درون دستگاه جوجه کشی محیطی بسیار مناسب برای رشد انواع میکروب و باکتری است. میکروب ها و باکتری ها می توانند از منافذ پوسته وارد تخم شوند و جنین داخل تخم را یا از بین ببرند و یا منجر به مریض شدن جوجه های خارج شده از تخم شوند.

هچ جوجه ها

هچ جوجه های مریض از تخم های نطفه داری که در دستگاه جوجه کشی قرار گرفته اند می تواند منجر به بیمار شدن گله پرنده هایتان شده و شما را با زیان اقتصادی مواجه کند. به همین دلیل برای رفع آلودگی ،  عفونت ، میکروب و باکتری باید قبل از جوجه کشی ماشین جوجه درآوری را ضدعفونی کرد.

ضدعفونی کردن دستگاه جوجه کشی شامل ضدعفونی کردن تمام تجهییزات دستگاه مانند بدنه ، موتور ، راک ، شانه ها ، کف و سایر قسمت های دستگاه جوجه کشی است. اگر به صورت صنعتی و در ابعاد بزرگ  از تخم های نطفه دار پرندگان جوجه کشی می کنید بهتر است کارکنان نیز نکات بهداشتی و ضدعفونی را رعایت کنند.

قبل از ضدعفونی کردن داخل دستگاه بهتر است محفظه و سایر قطعات داخلی دستگاه را با آب بشویید. پس از شستشوی محفظه داخلی می توانید با استفاده از گاز فرمل قطعات داخلی و محفظه ماشین جوجه درآوری را ضدعفونی کنید.

برای ایجاد گاز فرمل می توانید از ترکیب فرمالین و پرمنگنات دو پتاس استفاده کنید. برای این کار پرمنگنات را در داخل ظرفی به حجم چند برابر خود ریخته و فرمالین رقیق شده با آب را بر روی پرمنگنات می ریزیم. با متصاعد شدن گاز فرمل از محلول آن را به مدت 12 تا 24 ساعت در درون ماشین جوجه درآوری قرار داده و محفظه را می بندیم. در دستگاه های بزرگ که امکان ضدعفونی کردن آن ها وجود ندارد می توان تخم ها را در ساعت هفتم و روزهای هفتم و چهاردهم ضدعفونی کرد.

این مطلب ادامه دارد