میکروب کش ها و مواد ضد کو کسیدیاها

پروبیوتیکها : واژه پروبیوتیک برای تعریف موادی که محرک رشد میکروبها در روده هستند به کار میرود. فرضیه پایه در مورد نحوه عمل این پروبیوتیکها این است که موجب تجمع میکروبها در روده شده که این میکروبهای مفید جایگزین و یا مانع تجمع باکتریهای مضر میشوند. این فرضیه منجر به ظهور ایده دفع رقابتی گردید. اغلب باکتریها از قبیل گونه های لاکتوباسیل و استرپتوکوک در مرغ های مادری که روده سالم دارند تولید لاکتیک اسید مینمایند. اگر این فلور میکروبی دچار صدماتی شوند بطوریکه از طریق عفونت غیر باکتریایی یا مایکوپلاسماها یا به علت تنش از قبیل گرما، حمل و نقل، دستکاری گله و واکسیناسیون صورت می گیرد، ( تحت تأثیر pH) موجب برهم خوردن تعادل میکروبهای روده شده و اشرشیاکولی و استافیلوکوک جایگزین میشوند. بنابراین پروبیوتیک مصرفی با محصولات دست به دست هم داده و موجب ثبات pH روده میشود.

اغلب پروبیوتیکها حاوی لاکتوباسیل بوده که غیر بیماریزا است و قادر به تولید لاکتیک اسید از کربوهیدراتها در روده میباشد. لاکتیک اسید از رشد اشرشیاکولی ممانعت به عمل می آورد.

مشخص شده است که لاکتوباسیل در چینه دان پرنده ساکن میشود و از طریق چینه دان که خوراک در آن ذخیره و تا زمان انتقال به پیش معده و سنگدان متوقف میشود، در روده ساکن میشود. در جوجه های گوشتی چینه دان نقش چندانی ندارد زیرا مصرف خوراک آزاد بوده و قسمت عمده ذرات خوراک مستقیمه وارد پیش معده میشود. اما در مرغهای مادر به دلیل اجرای برنامه های مختلف محدودیت غذایی چینه دان محل ذخیره خوراک. روزانه بوده، بنابراین لاکتو باسیل و پروبیوتیکها میتوانند کاربرد زیادی داشته باشند. اعتقاد بر این است که لاکتوباسیل به سلولهای پوششی چینه دان چسبیده و نقش مهمی در آغشته کردن خوراکی مصرفی ایفا نموده بطوریکه اطمینان از کاهش خطر اشرشیاکولی حاصل میشود. همچنین گزارش شده است که لاکتوباسیل تولید آنتی بوتیکی به نام اسیدولین نموده که احتمالا از رشد عوامل بیماریزای رودهای ممانعت می کند.

کاربرد پروبیوتیکها بر روی مرغ مادر

به نظر میرسد پروبیوتیکها در دو مقطع زمانی خاص برای مرغ های مادر کاربرد داشته باشند. کاربرد اول استفاده از محصولاتی است که حاوی لاکتوباسیل میباشند، مصرف آنها در جوجه های یکروزه موجب ساکن شدن لاکتوباسیل در روده قبل از ساکن شدن اشرشیاکولی و سایر عوامل بیماریزا میشود. مورد دوم پس از مصرف آنتی بیوتیکها میباشد که مصرف این پروبیوتیکها موجب ساکن شدن مجدد میکروفلور مطلوب روده میشود. مواد ضد کو کسیدیاها : کو کسیدیوز یکی از مشکلات پرورش مرغ مادر میباشد. از اینرو یکی از انواع روشهای پیشگیری میبایست مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه تعداد اندکی از مواد ضد کو کسیدیاها قابل استفاده در گله های مرغ مادر بالغ هستند چون هزینه بالا مانع از مصرف طولانی مدت آنها میشود. از اینرو، ضروری است که نیمچه ها قبل از زمان بلوغ نسبت به کو کسیدیوز ایمن شوند و این مسئله دلیل رایج شدن واکسن این بیماری که در قسمتهای قبلی توضیح داده شد، میباشد. ایجاد ایمنیت با مصرف مواد ضد کو کسیدیاها مغایرت دارد زیرا این مواد بسیار مؤثر هستند و امکان بروز ایمنیت را کاهش میدهند. آمپرلیوم ماده ضد کو کسیدی وزی است که اغلب برای نیمچه های در حال رشد استفاده میشود، چون این ماده امکان ایجاد ایمنی را فراهم میسازد. همچنین آمپرلیوم یکی از مواد ضد کو کسیدیای در دسترس میباشد که قابل حل در آب است و می توان برای درمان سریع آلودگی از طریق آب آشامیدنی استفاده کرد. تحقیقات اندکی در ارتباط با استفاده از سطوح بالای ماده ضد کو کسیدیای موننسین در خوراک، روی کاهش مصرف خوراکی نیمچه های مادر انجام شده است. استفاده از این ماده در سطح ۹۹ قسمت در میلیون تأثیر اندکی روی خوراکی مصرفی داشت. با این وجود در سطح ۲۰۰ تا ۳۰۰ قسمت در میلیون اثر کاهش اشتهاء داشت لذا تحقیقات را به سمت استفاده از این ماده به عنوان عاملی برای کنترل رشد نیمچه ها سوق داد. مقدار مصرف خوراکی با افزودن ۳۰۰ قسمت در میلیون مونسین مشابه کاهش مصرف خوراکی در اغلب برنامه های محدودیت غذایی است. متأسفانه مشابه سایر ترکیبات کاهش دهنده اشتهاء اثر این ترکیب بر روی میانگین وزن گله قابل قبول بوده اما موجب افزایش پراکندگی وزن پرنده ها میشود. صرفنظر از کاهش یکنواختی وزن بدن که مرغ های مادر بالغ کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند افزایش در اندازه قلب مشاهده خواهد شد. افزودن سطوح بالای موننسین به منظور کاهش اشتهاء معمولا توصیه نمیشود. اثرات متقابل بین مواد ضد کو کسیدیاها و سایر مواد افزودنی خوراک یکی از مسائل مشکل آفرین در مرغ های مادر میباشد، بطوریکه تیامولین برای درمان مایکوپلاسموز همراه با استفاده از یونوفرهای تک ظرفیتی از قبیل موننسین، سالینومایسین یا ناراسین موجب بروز تلفات بالا میشود. ماده ضد کو کسیدیوز نیکاربازین تأثیر منفی بر تولید مثل مرغ های مادر گوشتی بالغ دارد. بطوریکه بر روی برچسب این ماده در مورد عدم استفاده در جیره مرغهای مادر اخطار داده شده است. همچنین نیکاربازین موجب تغییر رنگ پوسته تخم مرغ از رنگ قهوهای به رنگ سفید میشود. این تغییر در رنگ پوسته غالبا سریع بوده ( 24 تا ۶۸ ساعت ) و با حذف نیکاربازین از جیره، رنگ پوسته تخم مرغ به سرعت به رنگ طبیعی بر می گردد. جدول  زیر اثر افزودن سطوح مختلف نیکاربازین به خوراک مرغ های مادر لگهورن روی تخم مرغ را نشان میدهد.

 

تاثثیر افزودن مواد شیشمیایی بر روی عملکرد مرغ های مادر نگهورن

تاثثیر افزودن مواد شیشمیایی بر روی عملکرد مرغ های مادر نگهورن

در پایان، اگر تمایل به پرورش و جوجه کشی  دارید پیشنهاد میکنم از دستگاه های جوجه کشی اسکندری سری دستگاه جوجه کشی ارزان دیدن فرمایید.