شناسایی و حذف جوجه های وازده : بعد از ورود گله جوان به سالن های تولید، شناسایی و حذف جوجه های وازده می باشد. جوجه یا نیمچه وازده به دلیل ضعیف بودن مستعد بیماری می باشند، لذا حذف این دسته از مرغ ها امکان شیوع بیماری را در سالن کاهش می دهد. جوجه یا نیمچه وازده عمدتاً لاغر، کم رمق و دارای نقص بدنی می باشند که بهترین موقع حذف این دسته از مرغ ها بعد از استقرار جوجه یا نیمچه و تثبیت آنها در سالن های تولید میباشد.

مهمترین خصوصیات یک جوجه بومی مناسب جهت پرورش عبارتند از:

* جوجه باید از مرغان سالم به وجود آمده باشد و از مراکز مطمئن تهیه شود.

* وزن متوسط جوجه ها نبایستی کمتر از ۳۰ گرم باشد.

* جوجه ها باید تمیز بوده و کرک های سطح بدنشان بلند، خشک و پف کرده باشند.

* جوجه ها باید هوشیار و فعالی باشند .

* ناف جوجه ها باید التیام یافته و بدون عفونت باشد و شکم نرم و حالت متورم یا خمیری و سفت نداشته باشد.

* جوجه ها نباید هیچ گونه بد شکلی از قبیل پاهای خمیده، سر یا چشم معیوب و یا نوکهای متقاطع داشته باشند

 

تعیین تیتر آنتی بادی

در واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی، بعد از استقرار و اطمینان از سازگاری گله با سالن، لازم است که وضعیت ایمنی گله در برابر بیماریهای رایج منطقه مورد بررسی قرار گیرد. برای سنجش میزان ایمنی پرنده نیاز است که تیتر آنتی بادی گله جوان در برابر بیماریهای رایجی نظیر نیوکاسل برونشیت و یا آنفلوانزا توسط آزمایشگاه ارزیابی گردد. اندازه گیری تیتر آنتی بادی گله، اطلاعات کاربردی خوبی در خصوص وضعیت سلامت و ایمنی پرنده در برابر بیماریها به ما می دهد. برای اندازه گیری تیتر آنتی بادی نیاز است که بطور تصادفی از گله خون گیری نمود. به همین منظور تعدادی جوجه بطور تصادفی از نقاط مختلف سالن گرفته و از ناحیه ورید زیر بال به مقدار ۳ سی سی خون گیری و جهت تعیین تیتر به آزمایشگاه ارسال میگردد. نمونه های گرفته شده در یخچال نگهداری و کمتر از ۲۴ ساعت به آزمایشگاه قابل اطمینان فرستاده و از روی نتایج آزمایشگاه می توان برنامه واکسیناسیونی مناسب را اعمال نمود. در صورت عدم امکان تعیین تیتر گله، برای تعیین برنامه واکسیناسیون باید با توجه به برنامه ارائه شده توسط دامپزشکی شهرستان عمل نمود.

 

شناسایی و حذف جوجه های وازده

از مراکز اصلاحی و پرورش آن تا سن بلوغ و دوم از طریق خرید نیمچه های دو تا سه ماهه از مراکز ترویجی مرغ بومی و پرورش این نیمچه ها تا اینکه به سن بلوغ برسند. در هر دو صورت تعیین میانگین وزن در مقاطع مختلف پرورش ضروری می باشد. زیرا گله های با میانگین وزن پایین به دلیل عدم کفایت ذخایر مواد مغذی و انرژی، در دوران تخمگذاری با افت ناگهانی تولید تخم مرغ همراه خواهند بود. اگر میانگین وزن نیمچه ها قبل از شروع تخمگذاری از مقدار توصیه شده کمتر باشد به ناچار این کاهش وزن باید تا قبل از شروع تولید تخم مرغ جبران گردد. گله هایی که دوره پرورش آنها مصادف با ماه های گرم سال باشد معمولا با کاهش وزن همراه هستند.

نیمچه های پرورش یافته در هوای گرم خوراک کمتری مصرف می کنند و وزن بدن در انتهای دوره پرورش به حد مطلوب نمی رسد و تولید تخم مرغ پائینی خواهد داشت لذا در صورت پایین بودن میانگین وزن گله های جوان باید قبل از شروع تولید جبران گردد. در گله های جوانی که میانگین وزن آنها از مقدار توصیه شده کمتر است برای افزایش ذخایر انرژی پرنده باید میزان تراکم مواد مغذی جیره افزایش پیدا کند. از بین مواد مغذی انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است