آماده سازی سالن برای ورود گله جوان

سیستم پرورش مرغ بومی : آماده سازی سالن برای پذیرش گله جوان، از فعالیتهای پر حجم و جساس محسوب می شود که کمترین قصور و کوتاهی در آماده سازی سالن، میتواند با نتایج غیر قابل جبرانی همراه شود. آماده سازی سالن از مراحل مختلفی تشکیل شده که ترتیب و نوبت انجام این مراحل نیز حایز اهمیت است.به طوری که انجام این مراحل باید در  زمان خاص خود و با حساسیت ویژه صورت گیرد.

مرحله سمپاشی، پاکسازی، شستشوی سالن و محوطه مرغداری

یکی از کارهای مهم و اساسی درامر پرورش مرغ بومی عبارت است از شستشو، پاک سازی و آماده نمودن جایگاه برای ورود جوجه یا گله جوان می باشد. طی آماده سازی سالن های تولید باید آلودگی حاصل از یک دوره طولانی مدت بطور کامل حذف وسایل و تجهیزات برای شروع یک دوره تولید سرویس و آماده گردند. هر گرم از گرد غبار جایگاه حاوی ۲۰۰۰۰۰ جرم کلی باکتر و هر گرم کود شامل ۷٫۹ میلیارد کلی باکتر می باشد. لذا بعد از اتمام دوره تولید، سالن ها با آلودگی بالایی همراه هستند. برای آماده سازی سالن پس از تخلیه سالن از نیمچه ها، باقی مانده دان و کلیه تجهیزات قابل انتقال نظیر دانخوری ها و آبخوری ها (سیستم دستی) را از جایگاه خارج کرده و قبل از تخلیه کود سالن و در نتیجه سردشدن سالن و مهاجرت حشرات نظیر مگس ها، سوسک بستر (ناقلین بیماری)، انگل های خارجی و جوندگان باید اقدام به سمپاشی جایگاه نمود. بعد از سمپاشی سالن می توان کود موجود در سالن را جمع آوری و از محل پرورش مرغ بومی دور نمائیم. بعد از تخلیه کود سالن، پرورش مرغ بومی را باید از بقایای کود، پر و سایر بقایای آلود کننده پاک سازی نمود. توصیه میشود قبل از شروع شستشو کود چسبیده به کف و اطراف دیوارهای سالن را با استفاده از کاردک های دسته بلند پاک نمود که این عمل باعث تسهیل و اثر بخشی بهتر شستشوی سالن می شود. برای شستشوی آسان تر و موثرتر جایگاه، بهتر است که ابتدا سقف، دیوار و کف سالن را با استفاده از آب به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه خیسانده شود. بعد از خیساندن، عمل شستشو با استفاده از آب فشار قوی صورت می گیرد که ابتدا از قسمت سقف شروع و در ادامه دیوارها و کف جایگاه کاملا شستشو داده می شود. باید دقت نمود که عمل شستشو باید به نحوی صورت گیرد، که آثاری از بقایای کود و سایر مواد آلی در جایگاه مشاهده نگردد لذا کنترل کافی در هنگام شستشو برای زدودن کامل منابع آلودگی حایز اهمیت است. در هنگام انجام و پایان شستشو، بهتر است دیوار و کف سالن مورد بررسی بیشتری قرار گرفته تا از شستشوی مناسب سالن مطمئن شویم. بعد از اتمام شستشوی داخل سالن، دیوارها و محوطه بیرونی بخصوص اطراف هواکش ها بطور کامل شستشو داده می شود. باید توجه داشت که گیاهان اطراف سالن میتواند محل تجمع آلودگی میکروبی و انگلی بشود لذا توصیه اکید می شود که قبل از شستشوی محوطه، گیاهان اطراف جایگاه را به شعاع ۳ تا ۶ متر با استفاده از سموم علف کش پاک سازی شود.

 

 

شستشوی و پاکسازی سیستم آبرسانی سالن تمیز بودن سیستم توزیع آب نقش مهمی در کیفیت آب مصرفی طیور دارد. در صورتی که از سیستم آبخوری اتوماتیک در سالن استفاده می شود، همزمان و یا قبل از شستشوی سالن باید شستشوی لوله های آبرسانی و نیپل ها(برای رفع گرفتگی) سالن شستشو شوند. مخازن و یا لوله های توزیع کننده آب در سالن در طول دوره پرورش ممکن است که دچار رسوبات معدنی و یا آلی شوند. رسوبات آلی (ایجاد حالت لزجی) ایجاد شده در سیستم آبرسانی، محیط مناسبی را جهت رشد و بقاء میکروب ها فراهم آورده و باعث افزایش مقاومت میکروب ها در برابر مواد ضدعفونی کننده می گردد. رسوبات آلی موجود در لوله ها و مخازن توزیع آب، حالت اسیدی دارند لذا برای از بین بردن آنها باید از محلول های قلیایی استفاده نمود و رسوبات معدنی (کلسیمی) که باعث گرفتگی لوله ها و نیپل ها می شوند، حالت قلیایی داشته و لازم است با کمک محلول های اسیدی این رسوبات کلسیمی را پاکسازی نمود.