سیستم ایمنی در پرندگان

از لحاظ واکسیناسیون سیستم ایمنی وابسته به سلول مهمترین عامل است، زیرا در چرخه زندگی کو کسیدیا، چند روز در درون سلولهای پوششی روده میزبان سپری میشود. مدت زمانی از مرحله رشد و تمایز کو کسیدیا که در خارج از سلول ( و بنابراین مستعد به حمله توسط سیستم دفاعی هومورال ) طی میشود بسیار کوتاه است که حدود چند دقیقه تا چند ساعت از چرخه زندگی آن را تشکیل میدهد. بنابراین برای ایجاد مصونیت بر علیه این عفونت ایمنی با واسطه سلول مهمترین سیستم است زیرا ۸۰ الی ۹۰ درصد از چرخه زندگی در داخل سلول سپری شده و احتمال برخورد با این سیستم دفاعی پرنده بسیار زیاد است. به نظر میرسد که در عفونت طبیعی سیستم ایمنی هومورال دخالت زیادی نداشته باشد زیرا احتمال دسترسی آنتی بادیها به اسپروزوئیتها در خارج از سلولهای پوششی روده بسیار اندک است.

واکسنها بدون ایجاد بیماری، آغاز گر تحریک سیستم ایمنی وابسته به سلول هستند. مشابه سایر موارد واکنش آنتی بادی – آنتی ژن، اختصاص) در این زمینه نیز واکسن میبایست حاوی انواع اووسیست و سویههای رایج در منطقه مورد نظر باشد. تغییرات مداوم برای تولید واکسنهای مخصوص مناطق مختلف جغرافیایی عملی است که تولید کنندگان پاراکو کس و ایمو کو کس انجام میدهند لذا حرکت مثبتی در جهت پیشگیری از توسعه مقاومت به کو کسیدیاها میباشد.

واکسیناسیون پرندگان از لحاظ اقتصادی

از لحاظ اقتصادی امکان استفاده از روش واکسیناسیون با استفاده از اووسیست و تأمین ایمنی یکنواخت بدون اینکه تک تک جوجه ها واکسینه شوند، وجود دارد. روش های اجرای واکسیناسیون کو کسیدیوز شامل اسپری در داخل کارتن در کارخانه جوجه کشی، افزودن واکسن به آب آشامیدنی و اسپری واکسن بر روی خوراک میباشد.

اخیرا تولید کنندگان ایمو کو کس روش اجرای این واکسن به صورت ژل را ابداع نمودند که در این روش تودهای از ژل که حاوی واکسن است در داخل کارتن جوجه قرار داده شده بطوریکه پرنده ها به طور اختباری آن را مصرف نموده و قبل از رسیدن به مزرعه واکسینه میشوند.

صرفنظر از روش اجرای واکسیناسیون اجرای یکنواخت و دریافت واکسن توسط کلیه جوجه ها ضروری است زیرا جوجه هایی که واکسینه نشده اند در سن ۵ تا ۷ روزگی با شروع دفع اووسیست توسط جوجه های واکسینه شده بهطور طبیعی درگیر بیماری میشوند. این چرخه طبیعی برای جوجه های واکسینه شده مهم است زیرا برای اغلب گونه های ایمریا قبل از اینکه ایمنی پرنده به طور کامل شکل بگیرد ۲ چرخه انگلی طی  میشود که در مورد ایمریا تنلا ۳ چرخه طی میشود.

اگر بستر پرنده ها تعویض شود و رطوبت محیط بسیار پائین باشد در نتیجه رطوبت بستر جهت چرخه مؤثر اووسیست مناسب نیست. به هر حال این شرایط در پرورش به روش صنعتی بندرت مشاهده میشود، البته میبایست ۶ تا ۷ روز پس از واکسیناسیون رطوبت به میزان کافی تأمین گردد.

 

قسمت بعدی در مقاله بعدی

پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد  جوجه کشی مطالعه نمایید:

   

  گروه صنعتی اسکندری در آپارات
  گروه صنعتی اسکندری در اینستاگرام
  گروه صنعتی اسکندری در فیس بوک
  گروه صنعتی اسکندری در تلگرام
  گروه صنعتی اسکندری در تویتر
  گروه صنعتی اسکندری در یوتیوب