کنترل کپک و سموم قارچی

در بسیاری از نقاط جهان کپکها و سموم ناشی از آنها از عوامل اجتناب ناپذیر آلوده کننده مواد خوراکی در درجات متفاوت میباشند. اثر اکثر سموم قارچی تجمعی یا توام است، از اینرو وجود سموم قارچی مختلف حتی در سطوح غیر مضر میتواند برای پرنده مشکل زا باشد. کپکها دو نوع هستند که عبارتند از کپکهای هوازی که غالبا در مزرعه یا در کارخانه خوراک رشد می کنند و کمکهای بی هوازی که عمدتأ در دوره انبار داری رشد می کنند. اگر رطوبت محتوی مواد خوراکی کمتر از ۱۰ درصد باشد رشد کپکها کاهش مییابد، بنابراین حفظ رطوبت غلات ذخیره شده در سطح پائین اولین اقدام بدیهی در برنامه کنترل کېک – سم قارچ است. کپکها معمولا برای پرنده خطر ندارند ( به استثنای بعضی از گونه های آسپرژیلوس که موجب بروز آسپرژیلوزیس میشوند . بسیاری از کپک ها تولید مواد شیمیایی مختلفی می کند که این مواد محصول فرعی سوخت و ساز آنها بوده و به عنوان سموم قارچی معروف هستند. در حالیکه از بین بردن کپکهای زنده نسبتا آسان است از بین بردن سموم قارچی پس از تشکیل آنها غیر ممکن است. به دلیل اینکه امروزه با استفاده از سیستم الیزا آزمایش سموم قارچی نسبتا ساده و راحت است متخصصین تغذیه و متصدیان کارخانه خوراک میبایست از وضعیت سموم قارچی در مواد خوراکی و خوراکها اطلاع حاصل نمایند.

نقطۂ آغاز پیشگیری از رشد کپک کنترل و اطمینان از میزان رطوبت مواد خوراکی و خوراکهای ذخیره شده در انبار میباشد. بدین منظور، در طول دوره انبارداری هوادهی کافی و اطمینان از عدم ورود آب به سیلوها ضروری است. در مزرعه نیز مخازن دان باید نسبت به آب غیر قابل نفوذ بوده، همچنین به طور مرتب داخل آنها با جارو تمیز شده و متناوبا ضدعفونی و گاز داده شوند. با ایجاد شرایط اسیدی از طریق استفاده از اسیدهای آلی می توان مانع از پایدار شدن کپکها در خوراک و مواد خوراکی یا کشته شدن اغلب کپکها شد. اکثر بازدارنده های کپک بر پایه پروپیونیک اسید که دامنه وسیعی از عملکرد را علیه اغلب کپکها، قارچها و مخمرها دارد میباشند. مقدار اسیدهای آلی مورد نیاز بستگی به سطح رطوبت خوراک، ترکیب مواد خوراکی و همچنین اندازه ذرات خوراکی دارد.

 

در پایان، اگر تمایل به پرورش و جوجه کشی  دارید پیشنهاد میکنم از دستگاه های جوجه کشی اسکندری سری دستگاه جوجه کشی خانگی دیدن فرمایید.