تلقیح مصنوعی

در اغلب موارد تلقیح مصنوعی و ارزیابی منی در اغلب موارد تلقیح مصنوعی به صورت تجاری برای مرغ های مادر با ژن کوتولگی و بندرت برای سایر مرغ های مادر که در قفس پرورش پیدا می کنند استفاده می شود. تلقیح مصنوعی به طور معمول در گله های لاین خالص استفاده می شود. یکی از مزایای تلقیح مصنوعی استفادهٔ بیشتر از خروس های ممتاز و باروری بهتر است، علاوه بر این در چنین شرایطی مقدار مصرف خوراک کاهش یافته و تخم مرغ تولیدی تمیزتر است. از معایب تلقیح مصنوعی در شرایط پرورش تجاری و در مقیاس وسیع حفظ راندمان تلقیح و نیروی کار لازم جهت تلقیح مصنوعی است، در حالیکه پرورش مرغ های سنگین در قفس مشکلات دیگری از جمله جراحات کف پا و اختصاص مقدار خوراکی را به همراه دارد.

جمع آوری اسپرم

 علی رغم اینکه عملیات اسپرم گیری مصنوعی شباهتی به حالت طبیعی ندارد مشخص نیست چرا این خروس ها اسپرم تولید می کنند. معمولاً برای اولین بار به سختی می توان از خروس اسپرم گرفت چون این کار نیاز به عادت کردن خروس دارد. این بدان معنی است که گاهاً اسپرم گرفتن از خروسی که بطور طبیعی در گله جفتگیری می کند مشکل میباشد. جمع آوری اسپرم شامل گرفتن خروس، قرار دادن سینهٔ آن روی یک سطح، به طور معمول روی میز یا زانوی شخص عمل کننده که معمولاً نشسته است، می باشد. پرنده معمولاً توسط شخص دیگری یا توسط وسایل مکانیکی که پای پرنده را نگاه می دارد مقید می شود. شخص عمل کننده با یک دست حفرهٔ بطنی را ماساژ داده و با دست دیگر پشت خروس را از سر به طرف پرهای دم لمسی می نماید. با توجه به تفاوت بین خروس های مختلف بعد از ۳ تا ۱ مرحله ماساژ دادن برجستگی جنسی بزرگ شده و در این زمان شخص جمع کننده به سرعت دست خود را اطراف کلوآک قرار می دهد. انگشت شصت و انگشت اشاره به طور قطری در مقابل هم، بالا و پائین کلوآک را میگیرد. سپس به آرامی انگشتها را به سمت مخرج فشار داده در حالیکه با انگشتی که پائین است به سمت بالا و به سمت بدن پرنده فشار می دهیم. منی با مکش در داخل لوله ای در بسته جمع آوری می شود. در این مرحله، باید منی در انتهای برجستگی جنسی دیده شود. عملیاتی که در مرحلهٔ دوم روی منطقهٔ کلوآک صورت می گیرد برای جمع آوری مرحلهٔ دوم جریان اسپرم است. مایه منی به طور معمول باید از لحاظ غلظت، تحرک و سر زندگی کنترل شود. صرفنظر ازشناسایی خروس های نامرغوب، این قبیل مشاهدات اساس رقیق کردن اسپرم برای افزایش نسبت تولید خروس به ازای 10 مرغ در شرایط طبیعی به نسبت 1 برای 20 مرغ با منی رقیق شده میباشد.

پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد  جوجه کشی مطالعه نمایید: