روند تشکیل تخم مرغ

تخم مرغ :روند تشکیل تخم مرغ
تخم مرغ در دستگاه تناسلی مرغ که از تخمدان و مجرای تخم بر تشکیل شده است شکل می گیرد.در ماکیان تخمدان و مجرای تخم بر در قسمت چپ فعال هستند در حالی که مجرای تخم بر سمت راست در دوران جنینی و از روز دهم انکوباسیون شروع به تحلیل رفتن می کند .با شروع بلوغ جنسی تخمدان تحت تاثیر هورمون های گناداتروپ هیپوفیز رشد و تکامل یافته هورمون های استروئیدی از قبیل استروژن و پروژسترون را تولید می کنند.

این هورمون ها در رشد و تکامل تخمدان و مجرای تخم بر نقش دارند. فولیکول های تخمدان حاوی زرده و اووسیت اند و در یک مرغ تخمگذار به تعداد بسیار زیاد و به اندازه های مختلف دیده می شوند. فولیکول های بالغ در اثر هورمون LH از ناحیه ای که عروق خونی استیگما نامیده می شود پاره شده و زرده را آزاد می سازند.

زرده توسط قدامی ترین قسمت اویدوکت یعنی ناحیه شیپور گرفته می شود و در صورت وجود اسپرم لقاح در این قسمت رخ می دهد.

روند تشکیل تخم مرغ

روند تشکیل تخم مرغ

در انتهای خلفی ناحیه شیپور لایه شالاژ که از سفیده غلیظ تشکیل شده است به زرده افزوده می شود و بالاخره پس از حدود 20 دقیقه تخم مرغ این قسمت را طی می کند.و به مگنوم می رسد .حرکت تخم مرغ در مگنوم تقریبا سه ساعت طول می کشد .در این مدت سفیده به صورت یکنواخت به آن افزوده می شود که در مراحل بعدی در اثر عمل پلامینگ رحم و چرخش تخم مرغ در اویداکت به به لایه های رقیق و غلیظ مجزا می گردد.

پس از مگنوم تنگه ایستموس قرار گرفته است .عبور تخم مرغ از این قسمت تقریبا یک ساعت و ربع به طول می انجامد .نقش این تنگه در تشکیل لایه های داخلی و خارجی غشای پوسته است. قوام سفیده و ساختمان غشا های پوسته در ساختمان پوسته آهکی تخم مرغ نقش دارد زیرا روی سفیده آبکی غشای طبیعی شکل نمی گیرد و اگر این غشا ها غیر طبیعی باشند پوسته آهکی نیز الگوی طبیعی خود را ندارد.

تخم مرغ پس از عبور از تنگه وارد رحم شده و تقریبا 18 تا 20 ساعت در داخل آن باقی می ماند. نخست در داخل رحم طی پدیده پلامینگ حدود 15 گرم آب به سفیده تخم مرغ اضافه می شود و سپس پوسته آهکی که به طور عمده از کربنات کلسیم است روی غشای پوسته تشکیل می گردد .برای تولید کربنات کلسیم دی اکسید کربن و آب در سیتوپلاسم غدد رحم تحت تاثیر آنزیم کربنیک انهیدراز به اسید کربنیک تبدیل می شوند.

این اسید نا پایدار است و به یون های بی کربنات و هیدروژن تجزیه می شود.یون بی کربنات به طور فعال با صرف انرژی به داخل رحم ترشح می شود .علاوه بر این مقداری از یون بی کربنات لازم برای تشکیل پوسته از سفیده و خون تامین می گردد .غلظت یون بی کربنات موجود در مجرای رحم بر میزان ترشح آن تاثیر می گذارد .این یون با کلسیومی که طی دو فرایند انتشار و انتقال فعال به مجرای رحم ترشح شده ترکیب می شود و با آزاد سازی یک یون هیدروژن کربنات کلسیم تولید می کند.

گفتنی است که میزان ترشح کلسیم با تولید بی کربنات در داخل غدد و غلظت آن در داخل مجرای رحم ارتباط دارد. رنگدانه های پوسته در مراحل آخر شکل گیری تخم مرغ به آن افزوده می شود و بیشترین تراکم را در کوتیکول دارد. کوتیکول قبل از خروج تخم مرغ از بدن مرغ ترشح می شود.

در تمام مراحل تشکیل پوسته انتهای کوچک تخم مرغ به طرف مهبل قرار دارد ولی اغلب حدود نیم ساعت قبل از تخم گذاری به طور افقی به اندازه 180 درجه می چرخد و در نتیجه تخمم رغ ها معمولا با انتهای بزرگ از کلوآک خارج می شوند.این عمل در عرض یک تا دو دیقه انجام می شود.

تخم مرغ بر اثر انقباض عضلات صاف رحم و شل شدن عضلات شکمی و اسفنکتر بین رحم و مهبل وارد مهبل شده و پس از یک تا دو دقیقه وارد کلوآک می شود. مهبل هیچ نقشی در تشکیل تخم مرغ ندارد. بلکه فقط راهی برای خروج تخم مرغ از رحم به کلوآک است.

پروستاگلاندین و اکسی توسین به طور مشخصی در ایجاد انقباظ عضلات صاف رحم و تخم گذاری نقش دارند. پروستاگلاندین از رحم و فولیکول ها قبل و پس از تخم گذاری شروع می شود. هورمون اکسی توسین از هیپوفیز ترشح شده است.در زمان تخم گذاری این دو هورمون بیشترین غلظت را در خون دارند.

روند تشکیل تخم مرغ

روند تشکیل تخم مرغ