برنامه معمول واکسیناسیون شترمرغ

واکسیناسیون شترمرغ

۶- امنیت زیستی تولید زمانی موفقیتآمیز است که خطر بیماری به حداقل ممکن برسد. میزان بیماری در مزارع قدیمی و در مناطقی که مزارع پرورشی زیاد وجود دارند بالاتر است.

امنیت زیستی به مقدار زیادی به کاهش خطرات بیماری کمک می کند و بنابراین وضعیت سلامت و تولید افزایش پیدا می کند. امنیت زیستی اقدامات و روشی هایی است که برای افزایش سوددهی، محیط عاری از بیماری ایجاد می شود و شامل فهم اصول اپیدمیولوژیک و اقتصادی است ، یه مرحله اصلی امنیت زیستی وجود دارد.

امنیت زیستی

 •  امنیت زیستی عقلی نکات زیر باید در امنیت زیستی عقلی مورد توجه قرار گیرند. الف- موقعیت سیستم در ارتباط با گونه ای که اقدام به پرورش آن کردهایم و یا سایر گونههای پرندگان. ب- فاصله بین گلههای مادر و جوجهها و تاسیساتی مانند ه چریها، کارخانجات تهیه خوراک و واحدهای عمل آوری (فرآوری) یا بسته بندی. ج- موقعیت جادههای بزرگ و کوچک و محلی های پرورش طیور خانگی در نزدیکی به دریاچه های بزرگ یا مسیرهای پرواز پرندگان مهاجر.

امنیت زیستی ساختمان

 •  امنیت زیستی ساختمانی نکات زیر نیاز است که در امنیت زیستی ساختمانی مورد توجه قرار گیرد: الف- اطراف مزرعه حصارکشی شود تا از ورود حیوانات جلوگیری شود. ب – اطراف ساختمان حصارکشی شود. ج- برای مزرعه، آب عاری از باکتریهای بیماریزا فراهم شود و یا بمیزان ppm 2 کلر به آب اضافه شود. د- واحدهای خدماتی مزرعه باید شامل دفتر، انبار و اتاق دوش باشد. ه- وجود حوضچه های سیمانی و تامین آب کافی و پرفشار اجازه می دهد تا وسایل نقلیه ای که وارد مزرعه می شوند به خوبی شستشو شوند. و تسهیلاتی برای تمیز کردن راه های ارتباطی فراهم شود تا از پخش عوامل بیماری زا به وسیله وسایل و کفش و چکمه جلوگیری شود.

انبار غذا

 •   برای انبار غذاهای بسته بندی شده مکانی مناسب و عاری از جانوران موذی تهیه شود. ح- برای از بین بردن پرندگان تلف شده تاسیسات لازم فراهم شود. ط- برای جلوگیری از ورود پرندگان و جوندگان ساختمان بطور مناسبی ایمن شود. ی – هواکش های خروجی در موقعیت صحیح قرار گیرند تا از انتقال عوامل بیماریزای قابل انتقال از طریق هوا به ساختمانهای مجاور جلوگیری شود. لی – جدا بودن انبارهای غذا، بستر و وسایل از بخش هایی که پرنده زنده وجود دارد کمک کند که پرندگان توسط کارگرانی که در قسمتهای دیگر مزرعه کار می کنند آلوده نشوند.

امنیت زیستی عملی

 • امنیت زیستی عملی” برای امنیت زیستی عملی باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرند الف- کتابچه راهنمای عملی جداگانه برای کارخانجات تولید دان، هچری ها، مزارع پرورش طیور تخمگذار و مرغ های مادر تهیه شود. دب” مراحل استاندارد برای عملیات ویژہ مشخص و تدوین شود. ج- آلودگی زدایی و ضدعفونی واحدها بدنبال تخلیه گله. د- ذخیره سازی، آماده سازی و تجویز واکسنها با روش مناسب.

ورود و خروج مدیران

 •   اتخاذ روشی مخصوص برای ورود یا خروج مدیران مزرعه، مشاورین، بازدیدکنندگان، کارگران و کارکنان نیمه وقت یا تمام وقت.

تشخیص صحیح و درمان پرندگان

 •  تشخیص صحیح و درمان پرندگان مبتلا در زمان شیوع بیماری باید نکات زیر برای تشخیص مناسب مورد توجه قرار گیرد.
 • الف- تاریخچه مدیریتی، جیره، آب، سن، وضعیت ظاهری و غیره. واکسیناسیون، شیوع بیماری قبلی و درمان، درصد مرگ و میر و واگیری وغیرہ.
 • ب – معاینه دقیق پرندگان بیمار.
 • ج- نشانههای بالینی موجود در پرندگان مبتلا.
 • د- یافته های کالبدگشایی و آزمایشات هیستوپاتولوژی پرندگان تلف شده.
 • – آزمایشهای میکروبیولوژی برای باکتریها و ویروس ها. و – آزمایش های سرولوژیکی
 • ز- آزمایش های خون و مدفوع
 • ح- آنالیز نمونه جیره برای وجود قارچ یا سموم قارچی.
 • ط- قرنطینه گله. ی-درمان موثر، ک-در بعضی موارد حضور همزمان چندین عامل بیماریزای شناخته شده یا ناشناخته سبب پیچیدگی نشانه های بالینی و کالبدگشایی می شود. همچنین نشانه های بالینی و/یا جراحات کالبدگشایی ممکن است مشترک بین چندین بیماری باشند.

 

 


 • برنامه واکسیناسیون شترمرغ
 • طریقه واکسیناسیون شترمرغ
 • واکسیناسیون جوجه شترمرغ
 • واکسیناسیون در شترمرغ
 • واکسیناسیون شترمرغ
 • دستگاه جوجه کشی شترمرغ
 • آموزش جوجه کشی شترمرغ
 • نحوه جوجه کشی شترمرغ
 • شترمرغ
 • شتر مرغ
 • واکسن شترمرغ
 • تعیین جنسیت شترمرغ
 • واکسیناسیون شترمرغ , نحوه واکسیناسیون شترمرغ , آموزش واکسیناسیون شترمرغ