آناتومی و فیزیولوژی مرغ لاری

آناتومی و فیزیولوژی مرغ لاری :شکل عمومی بدن نژاد لاری با نژادهای دیگر متفاوت است و به طور کلی بدن بلند و کشیده، سینه پهن و عمیق و پر گوشت، گوشت سینه سفت و پر پشت و پهن و دارای شیب از جلو به عقب می باشد. بالها محکم و چسبیده به بدن و پرهای دم با زاویه ۴۵ درجه بالاتر از امتداد پشت قرار دارد. ساق پا با زاویه ملایمی به ران متصل شده است از این رو به طور کلی شکل ویژهای به بدن این نژاد میدهد. سر نسبت یه بدن کوچک به نظر میرسد و فرم سر به اصطلاح ماری شکل می باشد. تاج در انواع اصیل به شکل توت فرنگی و گردو است. چشمها درخشان، عقابی و نارنجی رنگ بوده و رشد تاج و ریش اغلب کم است. تاج در خروس لاری قرمز تیره و در مرغها قرمز معمولی و لاله گوش در تمام انواع این نژاد قرمز رنگ است. منقار، کوتاه، بسیار محکم و زرد رنگ است و در برخی از آن ها لکه های قهوهای رنگ در منقار بالایی وجود دارد. گردن نسبتاً بلند و استوانهای و انتهای آن تقریباً در بدن فرو رفته است. قلم پا کلفت و بلند بوده و رنگ آن اغلب در انواع اصیل، زرد مایل به قهوهای و در برخی انواع قهوهای پررنگ و حتی تیره می باشد. پنجه ها پهن و دارای چهار انگشت است.

آناتومی و فیزیولوژی مرغ لاری

پوشش بدن مرغ لاری

پوست و پرهای بدن  لاری به منزله ی محافظی در برابر عوامل خارجی به شمار میرود.

پوست

پوست بدن در پرندگان، نازک و ظریف و پرها روی آن قرار گرفته است. پوست پرندگان عاری از هرگونه غدد عرقی یا چربی میباشد و فقط در پوست ناحیه دم غددی وجود دارد که به آن غدد چربی گویند. از نظر ساختمان، پوست از دو لایه تشکیل شده است که لایه خارجی اپیدرم و لایه زیرین درم” نامیده می شود. در ناحیه منقار و پا، پوست ضخیم و شاخی می باشند. منقار و پوست ساق پاها و پرها از اپیدرم و لاله گوش، ریش و تاج که نرم هستند از درم به وجود می آیند و توسط لایه نازکی از اپیدرم پوشیده می شوند.

پرها

فرق اساسی پرندگان با سایر حیوانات وجود پر روی پوست می باشد. این پرها به عنوان غشای محافظی وجود دارد. همچنین از نظر اندازه، بین اندازه پر و اندازه بدن نسبتی مشاهده می شود.

انواع پر ساختمان پرها در نقاط مختلف بدن پرندگان از نظر شکل و حتی رنگ و اندازه متفاوت است. پرهای بال، مخصوص پرواز و سایر پرها برای گرم نگه داشتن و محافظت بدن میباشند. معمولا سه نوع پر در – .یدن پرندگان قابل تشخیص است پرهای بزرگ یا شاهپرها: این پرها از خارج بدن پرنده را پوشانده و در زیر آن ها معمولا پرهای دیگری قرار گرفته است. پرهای بال و دم جزو این دسته به شمار می روند. تعداد پرهای بزرگ کم و بسته به نژاد و جنسی و گونه متفاوت می باشند. پرهای بزرگ دارای یک شاخه اصلی میباشد که در قسمت پایین توخالی و در قسمت بالا توپر است. قسمت توخالی آن کالاموس و قسمت توپر آن راشیس نامیده می شود. قسمت توپر از دو طرف دارای شاخه های فرعی است که به آنها ریش” میگویند از هریک از این ریش ها شاخه های فرعی دیگری به موازات هم از دو طرف جدا شده که به هر یک از آنها ریشک ” گویند. شاخه های فرعی در قسمت انتهایی خود دارای انشعابات کوچکتری می باشند. پرهای کوچک یا پوش پر: این پرها معمولا تمام بدن را فرا می گیرد و اغلب پرهای بزرگ در برخی قسمتها روی آنها را می پوشاند (مانند بالها) وظیفه این پرها حفظ و پوشش بدن است و تعداد آنها فوق العاده زیادتر از پرهای بزرگ است.


آناتومی و فیزیولوژی مرغ لاری

پرهای سوزنی شکل: این پرها در زیر پرهای کوچکتر قرار گرفته و داخل فولیکول کوچکی در لایه اپیدرم پوست بدن فرو رفته است.