ایجاد آلودگی ویروس جی

یکی از جنبه های غامض ویروس جی این است که پرنده ها هم به صورت عمودی ( مادر به جوجه ) و هم به صورت افقی (جوجه به جوجه ) آلوده میشوند.

همچنین این مطلب با حضور ویروس به عنوان بخشی از ساختار ژنتیکی طبیعی پرنده (با منشاء داخلی) یا شرایط معمولی آلودگی گله ( با منشاء خارجی) پیچیده تر میشود.

ویروس با منشاء خارجی همچنین می تواند به طور عمودی منتقل شود.

انواع ویروس جی و نحوه ایجاد آلودگی آنها بدین معنی است که در یک گله امکان مشاهده سروتیپهای مختلف وجود دارد. سروتیپهای مختلف بدین معنی است که جدا کردن ناقل برای ویروس لوکوز با منشاء داخلی و منشاء خارجی بسیار مشکل است.

ویروس لوکوز پرندگان حاوی یک پروتئین مرکزی میباشد که ترکیبات آن تحت کنترل یک گروه ژن خاص میباشد. این ژن ( آنتی ژن ویژه ) به عنوان علائم ویژه آزمایشگاهی استفاده میشود.

این پروتئین مرکزی توسط پروتئین دیگری پوشش داده شده است.

که آن نیز تحت کنترل گروه دیگری از ژنها در پرنده میباشد. متأسفانه قسمت مرکزی ویرون می تواند همانند سازی نموده و در بین توالی DNA پرنده ادغام شود.

بنابراین ویروس با منشاء داخلی تکثیر شده و پرنده می تواند ویروس را دفع نماید.

به هر حال به دلیل اینکه پروتئین ویروسی بخشی از DNA پرنده است، به عنوان ماده خارجی شناسایی نشده و آنتی بادی تولید نخواهد شد.

ویروس با منشاء خارجی می تواند از طریق افقی یا عمودی منتقل شود. انتقال افقی توسط ارتباط پرنده با پرنده به خصوص در جوجه های جوان به سرعت صورت می گیرد.

وقتی که ویروس در داخل خون قابل تشخیص باشد جوجه ها یک دوره انتقالی موقت دارند اما پس از آن به سرعت آنتی بادی توسعه یافته و بندرت علائم بالینی لوکوز را نشان میدهند. حال اگر این جوجه ها، جوجه مادر باشند قادرند ویروس را به نتاج خود منتقل نمایند.

این بدین معنی است که امکان انتقال عمودی از مادر به نتاج وجود دارد. این نوع انتقال در هر سطحی از برنامه پرورشی از جمله جوجه های اجداد که امکان آلودگی آنها توسط والدین آنها یعنی لاینهای خالص و نتیجتا آلودگی جوجه های مادر توسط گله های اجداد ناقل، امکان پذیر است.

در هر سطحی، مادرها می توانند ویروس لوکوز با منشاء خارجی را از مجرای تخمدان به داخل آلبومین تخم مرغ منتقل نمایند. این انتقال ویروس نه به طور دائم بلکه معمولا موجب آلودگی جوجه ها میشود. خروسها نیز می توانند ویروس را از طریق منی منتقل نمایند.

منی آلوده بندرت موجب آلودگی جوجه میشود اما بدیهی است که موجب انتقال افقی به هر مرغ مادری که با آنها جفتگیری کند میشود.

جوجه هایی که از طریق انتقال عمودی آلوده شده اند، ایمنی در آنها توسعه نمی یابد ( ویروس به عنوان ماده خارجی شناسایی نشده ) و تولید آنتی بادی علیه ویروس نمینمایند.

وقتی این جوجه ها بالغ شدند اکثر آنها در معرض بروز تومورهای لوکوز در ابتدای دوره تولید تخم مرغ قرار دارند. بنابراین این نوع انتقال عمودی موجب حفظ منبع آلودگی ویروس جی در صنعت می شود.

شرکتهای پرورش دهنده در صدد پاک سازی لاین های مختلف از ویروس با منشاء داخلی و ویروس با منشاء خارجی ارثی که عامل آلودگی مادرها هستند، میباشند. متأسفانه این عمل بسیار پرهزینه و مستلزم صرف وقت زیاد میباشد اما بدیهی است که این تنها راهی است که باید ادامه یابد.

جدا سازی ویروس جی

ویروس جی را می توان از مدفوع، آلبومین تخم مرغ تازه، ساقه پر و سایر بافتهای بدن جدا کرد. در حال حاضر انجام آزمایش برای ویروس با استفاده از الیزا امکان پذیر است که معمولا از طریق نمونه گیری با میله برداشت از کلوآک یا واژن صورت می گیرد.

متأسفانه تمایز بین نتایج مثبت از لحاظ مواد ژنتیکی حاصل از ژنها با منشاء درونی در DNA پرنده و آلودگی با منشاء خارجی مشکل است. 

بهتر است که مرغهای مادر از این لحاظ شناسایی شده و فقط ناقلین ژن با منشاء درونی حذف شوند زیرا اکثر ویروسهای با منشاء خارجی از این منبع منشاء می گیرند و مدت زمان طولانی (۲ تا ۳ نسل ) برای حذف این مشکل لازم است. بنابراین به عبارت خلاصه در گله های مادر انتخاب برای پرنده های مثبت کاذب صورت می گیرد.